Hut-Poż s.c.
Kraków, ul. Ujastek 11
teren Transbud Nowa Huta
tel. 12 643 22 94, 681 82 80
tel. 608 426 898
tel. 608 437 634
 

Prawo

Operaty ochrony przeciwpożarowej dla składowisk odpadów

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wprowadza kilka istotnych zmian. M.in. dodała art. 41a i wprowadziła zmiany w art. 42, będące wynikiem serii pożarów składowisk odpadów. Zmiany powodują zwiększenie roli komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Podstawą prawną wykonania operatu jest znowelizowana ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 922 z późn. zm.), która nałożyła na podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarowaniem odpadami, konieczność uzyskania wymaganych tymi przepisami zezwoleń. Art. 42 ust. 4b nałożono obowiązek opracowania i uzgodnienia z Komendantem Miejskim/Powiatowym PSP operatu przeciwpożarowego, który powinien stanowić załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie powyższej działalności. Ponieważ ustawodawca nie określił w formie rozporządzenia wymagań jakie powinny spełniać takowe operaty, jak również nie określił wymagań technicznych jakie powinny być uwzględniane przy ich opracowaniu, zasadnym jest przeprowadzenie analizy warunków ochrony przeciwpożarowej indywidualnie dla każdego przypadku i w oparciu o zasady wiedzy technicznej, określenie minimalnych wymagań jakie powinny zostać zapewnione, aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa pożarowego. Firma HUT-POŻ poleca swoje usługi w tym zakresie dysponując wiedzą i doświadczeniem swoich pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w w/w tematyce.